0232 362 54 54 info@karsiyakagoz.com

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

Özel Karşıyaka Göz Hastanesinde en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

SORUMLULUKLARINIZ

Genel Sorumluluklar:

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalıdırlar. Hastane çalışanlarımızın 24 saat hizmet verdikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişi kendi bakımını yapmalıdır.

Sosyal güvenlik durumu:

Hasta, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta muayeneye gelirken; mutlaka yanında kimliğini bulundurmalıdır.

Sağlık çalışanın bilgilendirme:

Hasta yakınmalarını ve daha önce kullandığı ilaçları, müdahaleleri, alerjilerini, sağlığı ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz vermelidir.

Hastane kurallarına uyma:

Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevu tarihine ve saatine uyması gerekmektedir. Hastalarımız; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta, hastane malzemesine verdiği zararı karşılamak zorundadır. Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamalı ve elektrikli alet kullanmamalıdır. Hastanenin; ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymalıdır.

Tedavisi ile ilgili önerilere uyma:

Hasta tedavisi ve ilaçla ilgili tavsiyeleri dikkatle incelemeli, anlayamadığı yerleri
sormalıdır. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere
uyulmamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

Özel Karşıyaka Göz Hastanesinde size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

HAKLARINIZ

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir.

Burada hasta olarak siz;
1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet alma hakkınız vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.

3) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.

4) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.

5) Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme: İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek-vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanın kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır.

6) Güvenlik: Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.

7) Dini vecibelerini yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi: Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya hakkınız vardır.

10) Müracaat. Şikâyet ve dava hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkınız vardır.